[[ svn:externals ]]

svn:externals

Добавить файл из другого репозитория

svn propset svn:externals "<local_file_name> <remote_file_addr>" <local_file_dir>
 
svn propset svn:externals "Jenkinsfile svn://svn.example.com/jenkins/Jenkinsfile" ./
svn propset svn:externals "Jenkinsfile -r226 svn://svn.example.com/jenkins/Jenkinsfile" ./
 
svn commit -m "add svn:externals"
svn up

svn propget svn:externals ./
svn propedit svn:externals ./
svn propdel svn:externals ./


Обсуждение

Ваш комментарий. Вики-синтаксис разрешён:
128 -11 = 
 
practice/svn/svn_external.txt · Последнее изменение: 2022/08/31 14:53 — 127.0.0.1
Gentoo Linux Gentoo Linux Driven by DokuWiki